Story

Together Against Coronavirus. UNICEF continues to deliver professional protective supplies to Armenia

28 May 2020
Մայիս ամսին ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը «Աբովյան» ՔԿՀ-ում գտնվող անչափահաս երեխաներին է տրամադրել թվով 79 կրթական նյութ, այդ թվում ՝ գրքեր, դասագրքեր և բառարաններ, սեղանի խաղ:
Caption: In May, UNICEF provided 79 pieces of learning materials, including books, textbooks and dictionaries, as well as board games, for juvenile children at Abovyan penitentiary.
Photo: © UNICEF Armenia

Written by

UN entities involved in this initiative

UNICEF
United Nations Children’s Fund

Goals we are supporting through this initiative